Vrijstelling

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voor wie?
Elke professionele gebruiker, zoals hieronder gedefinieerd, die dragers en apparaten verwerft bij een vrijgestelde bijdrageplichtige en die deze dragers en apparaten uitsluitend voor professioneel gebruik aanwendt. 

Professionele gebruikers in de zin van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2016, met name: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de in artikel 2 van het K.B. van 18 oktober 2013 bepaalde apparaten en/of dragers, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of handelsactiviteit gebruikt.

Professioneel gebruik: elk gebruik dat een professionele gebruiker van een drager of apparaat maakt, op voorwaarde dat dit gebruik geen reproductie betreft van werken op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is.

Voorwaarden
1. De professionele gebruikers dienen ten laatste op het ogenblik van de verwerving van deze apparaten en dragers, aan de vrijgestelde leverancier de volgende informatie verschaffen:
2. De professionele gebruikers dienen de dragers en apparaten te verwerven bij een leverancier die een vrijstellingsovereenkomst met Auvibel heeft gesloten.

Er zijn twee soorten van “vrijgestelde leverancier”:
 1. Fabrikanten, alsook exclusieve en als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers, die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten met Auvibel cvba die betrekking heeft op de vrijstelling van de betaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het in het handelsverkeer brengen op het nationale grondgebied bij professionele gebruikers van de dragers en apparaten die uitsluitend het voorwerp uitmaken van een professioneel gebruik.
 2. De invoerders en de intracommunautaire aankopers die noch exclusief, noch groothandelaar zijn of een verdeler, ongeacht of die groothandelaar of kleinhandelaar is, op basis van objectieve en niet-discriminerende voorwaarden, voor zover die andere invoerder of intracommunautaire aankoper of die verdeler de apparaten en dragers uitsluitend ter beschikking stelt van de professionele gebruikers.
De lijst van deze leveranciers die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten, vindt u hier.

Een onderneming die aan deze definitie voldoet en die de professionele gebruikers van een vrijstelling wil laten genieten moet:
 1. Een vrijstellingsovereenkomst met Auvibel cvba afsluiten;
 2. Een verklaring op eer ten laatste op het ogenblik van de verwerving van de apparaten en dragers van de professionele gebruiker laten invullen, waarin het uitsluitend professioneel gebruik van de betrokken dragers en apparaten geattesteerd wordt;
 3. Een maandelijkse aangifte bij Auvibel cvba doen van de hierboven gespecifieerde apparaten en dragers die op het nationale grondgebied in het handelsverkeer gebracht werden bij professionele gebruikers.
  Deze aangifte dient de volgende gegevens te bevatten:
  - de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de desbetreffende professionele gebruikers;
  - het aantal, de eigenschappen en de opslagcapaciteit van de apparaten en dragers die tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft op het nationale grondgebied in de handel werden gebracht;
Deze drie voorwaarden zijn cumulatief. In het geval er niet voldaan wordt aan één van deze voorwaarden kan de vrijgestelde onderneming de professionele gebruiker niet laten genieten van een vrijstelling.

Indien de professionele gebruiker de apparaten en dragers die hij vrij van betaling van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik heeft aangekocht niet uitsluitend voor professionele doeleinden aanwendt, dan is hij verplicht om met terugwerkende kracht de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik die verschuldigd is op grond van artikel XI.229 van het Wetboek van economisch recht terug te storten aan de beheersvennootschap, verhoogd overeenkomstig artikel XI.293, vierde lid, van het Wetboek.

De bijdrageplichtigen, de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, alsook de professionele gebruikers, delen aan Auvibel cvba, op diens verzoek, de gegevens mee die nodig zijn voor het toezicht op de vrijstelling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
Met uitsluiting van het kopiëren van beschermde werken in het kader van de uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik, vastgesteld door de wet, is elke reproductie van beschermde werken onderworpen aan het regime van de exclusieve rechten. Dit impliceert de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van alle rechthebbenden en de betaling van hun rechten volgens de huidige tarieven van de verschillende betrokken beheersvennootschappen.

Documenten

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.