Terugbetaling

EXPORT

Voor wie?
Ondernemingen die in het kader van hun handelsbedrijvigheid niet-gebruikte dragers of apparaten uitvoeren of vanaf het nationale grondgebied intracommunautair leveren en waarvoor zij de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik hebben betaald (KB van 18 okt. 2013).

Voorwaarden
Voor het verkrijgen van een terugbetaling voor export van de aan de thuiskopievergoeding onderworpen apparaten en dragers, dienen de volgende stukken voorgelegd te worden :
 1. Een kopie van de aankoopfacturen van de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd (incl. vermelding van de verschuldigde thuiskopievergoeding) of enig stuk op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor die apparaten of dragers aan de beheersvennootschap betaald is;
 2. Alle gegevens op grond waarvan kan worden vastgesteld dat die apparaten of dragers werkelijk uitgevoerd zijn of vanaf het nationale grondgebied intracommunautair geleverd werden (verkoopfacturen + transportdocumenten).
 3. Een verklaring op eer met betrekking tot de BTW-plicht;
Het recht op een terugbetaling bestaat enkel indien de thuiskopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De vermelding van de betaling van de thuiskopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar Auvibel cvba doet verder onderzoek om met zekerheid te bepalen of de vergoeding aan Auvibel cvba betaald werd.  

Documenten

WER ART. XI.233, EERSTE ALINEA

Voor wie?
Artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht voorziet in een terugbetaling voor de volgende categorieën:
 1. producenten van geluidswerken en audiovisuele werken;
 2. omroeporganisaties;
 3. instellingen die door de overheid officieel erkend en gesubsidieerd worden met het oog op de bewaring van geluidsmateriaal of audiovisueel materiaal. De vergoeding wordt enkel terugbetaald voor de dragers die zijn bestemd om geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal te bewaren en ter plaatse beluisterd of bekeken te worden;
 4. blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, evenals aan de erkende instellingen, opgericht ten behoeve van deze personen;*
 5. erkende onderwijsinstellingen, die geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal gebruiken voor didactische of wetenschappelijke doeleinden;
 6. erkende ziekenhuizen, gevangenissen en instellingen voor jeugdzorg.
  * De terugbetalingen voor de 4° categorie zijn slechts ontvankelijk indien deze worden ingediend door een erkende, ten behoeve van die personen opgerichte instelling.
Voorwaarden
Voor het verkrijgen van een terugbetaling krachtens artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht, dienen de volgende stukken voorgelegd te worden : 
 1. De statuten van de onderneming
 2. Een kopie van de aankoopfacturen betreffende de door de hierboven genoemde instellingen aangekochte onderworpen apparaten en dragers.
 3. Een verklaring op eer met betrekking tot de BTW-plicht;
De verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk indien zij betrekking hebben op een bedrag van ten minste 10 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen. Na een termijn van een jaar - te rekenen van de uitreiking van een factuur die betrekking heeft op één of meer apparaten of dragers waarvoor een persoon bedoeld in artikel XI. 233 eerste alinea van het Wetboek recht heeft op terugbetaling - zijn verzoeken om terugbetaling betreffende bedragen van minder dan 10 euro ontvankelijk.
Het recht op een terugbetaling bestaat enkel indien de thuiskopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De vermelding van de betaling van de thuiskopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar Auvibel cvba doet verder onderzoek om met zekerheid te bepalen of de vergoeding aan Auvibel cvba betaald werd.  

De hierboven genoemde categorieën van artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht kunnen eveneens genieten van het vrijstellingsregime op voorwaarde van de vervulling van de desbetreffende voorwaarden en modaliteiten.

Documenten

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voor wie?
Professionele gebruikers in de zin van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2016, met name: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de in artikel 2 van het K.B. van 18 oktober 2013 bepaalde apparaten en/of dragers, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of handelsactiviteit gebruikt.

Professioneel gebruik: elk gebruik dat een professionele gebruiker van een drager of apparaat maakt, op voorwaarde dat dit gebruik geen reproductie betreft van werken op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is.

De professionele gebruikers kunnen de bijdrageplichtigen, de verdelers, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, of een erkende beroepsorganisatie machtigen, voor zover dezen de lastgeving aanvaarden, om voor hun rekening een aanvraag tot terugbetaling te verrichten.

Voorwaarden
Voor het verkrijgen van een terugbetaling van de thuiskopievergoeding wegens professioneel gebruik, dienen de volgende stukken voorgelegd te worden: 
 1. De betrokken persoon dient bij Auvibel cvba een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Deze aanvraag moet afkomstig zijn van een professionele entiteit, namelijk een persoon die beschikt over een ondernemingsnummer. De aanvraag dient ingediend te worden binnen een redelijke termijn;
 2. De betrokken persoon dient een verklaring op eer in te vullen, waarin het uitsluitend professioneel gebruik van de betrokken dragers en apparaten geattesteerd wordt.
 3. De aanvrager moet zich er eveneens toe verbinden de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat het effectieve gebruik van de desbetreffende apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties binnen zijn organisatie in overeenstemming is met de verklaring op eer, namelijk dat ze uitsluitend voor professionele doeleinden worden aangewend.
 4. Een kopie van de aankoopfacturen van de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd (incl. vermelding van de verschuldigde thuiskopievergoeding) of enig stuk op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor die apparaten of dragers aan Auvibel cvba betaald is;
 5. De betrokken persoon dient eveneens een verklaring op eer met betrekking tot de BTW-plicht in te vullen.

Het recht op een terugbetaling bestaat enkel indien de thuiskopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De loutere vermelding van de betaling van de thuiskopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar het is niet voldoende.
De bijdrageplichtigen, de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, alsook de professionele gebruikers, delen aan Auvibel cvba, op diens verzoek, de gegevens mee die nodig zijn voor het toezicht op de terugbetaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Elke onjuiste of valse verklaring van de aanvrager voor een terugbetaling kan onderworpen worden aan administratieve sancties en aan strafvervolgingen overeenkomstig artikelen XI.293, XV.72 en XV.104 van het Wetboek van economisch recht.

Met uitsluiting van het kopiëren van beschermde werken in het kader van de uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik, vastgesteld door de wet, is elke reproductie van beschermde werken onderworpen aan het regime van de exclusieve rechten. Dit impliceert de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van alle rechthebbenden en de betaling van hun rechten volgens de huidige tarieven van de verschillende betrokken beheersvennootschappen.

Documenten

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.