Toezicht en controle op de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Binnen het kader van haar opdracht is Auvibel gehouden om regelmatige controles van de aangiftes uit te voeren.

De bijdrageplichtigen, alsook de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, moeten op verzoek van Auvibel de gegevens mededelen die nodig zijn voor het toezicht op de inning van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Auvibel moet in het verzoek om gegevens opgave doen van :

  1. de rechtsgronden van het verzoek;
  2. de gevraagde gegevens;
  3. de redenen en het doel van het verzoek;
  4. de termijn binnen welke de gegevens moeten worden verstrekt, mag niet minder dan vijftien werkdagen bedragen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek;
  5. de sancties bepaald op grond van artikel XI.293, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht ingeval de opgelegde termijn niet wordt nageleefd of onvolledige of onjuiste gegevens worden verstrekt;
  6. de rechtsmiddelen die voor de hoven en rechtbanken tegen het verzoek om gegevens kunnen worden aangewend.

De gegevens verkregen als antwoord op een verzoek mogen niet voor andere doeleinden of om andere redenen worden aangewend dan die omschreven in het verzoek.

De ondervraagde bijdrageplichtigen of verdelers, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, kunnen op grond van het verzoek om gegevens niet worden verplicht te bekennen dat zij de bepalingen inzake het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik hebben overtreden of daarbij betrokken zijn geweest.

Het verzoek om gegevens wordt aan de bijdrageplichtigen en aan de verdelers, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, toegezonden bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs. Tegelijkertijd wordt een kopie ervan bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs toegezonden aan de bevoegde Minister.

Sancties wanneer de opgelegde termijn niet wordt nageleefd of onvolledige of onjuiste gegevens worden verstrekt

De bepalingen van hoofdstuk XI van de wet van 3 juli 1969 houdende invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing op de overtredingen van de bepalingen van de hoofdstukken IV tot VI en op de overtredingen van hun uitvoeringsbesluiten, waarbij de term "belasting" wordt vervangen door "vergoeding". (Art. XI.293 van het Wetboek van economisch recht)

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.