Aangifte


Wanneer is de vergoeding verschuldigd?

De bijdrageplichtige is verplicht om maandelijks, vóór de twintigste dag volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft een aangifte te verstrekken (via mail, per post of per fax) aan Auvibel.


De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is verschuldigd op het moment van het in de handel brengen van het apparaat of de drager op het nationale grondgebied.

 

  • Voor fabrikanten, alsook voor exclusieve en voor als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers: Het in de handel brengen op het nationale grondgebied is de terbeschikkingstelling door hen in België (vb. verkoop, levering) van één of meer apparaten of dragers (voor zover zulks geen uitvoer of intracommunautaire levering vanaf het nationale grondgebied inhoudt). Voor bijdrageplichtigen die tot deze categorie behoren, dient de aangifte opgesteld te worden op basis van hun verkopen binnen de vastgestelde periode.
  • Voor de « andere » invoerders en intracommunautaire aankopers (kleinhandelaars): Het in de handel brengen op het nationale grondgebied is respectievelijk de invoer en de intracommunautaire aankoop van één of meer dragers of apparaten. Voor bijdrageplichtigen die tot deze categorie behoren, dient de aangifte opgesteld te worden op basis van hun aankopen binnen de vastgestelde periode.
  • Voor de webwinkels (gevestigd in Belgié of in het buitenland)Voor bijdrageplichtigen die tot deze categorie behoren, dient de aangifte opgesteld te worden op basis van hun verkopen binnen de vastgestelde periode.

De maandelijkse aangifte vermeldt verplicht:

  • Voor de toestellen: het aantal alsook de eigenschappen en de opnamecapaciteit.
  • Voor de dragers: het aantal alsook de eigenschappen en de opnamecapaciteit.

Deze verplichting is ook van toepassing voor de maanden waarvoor de bijdrageplichtige niets aan te geven heeft. In dit geval volstaat het ons een bericht te bezorgen waarin de naam van de onderneming, het ondernemingsnummer, de referentiemaand en de vermelding "nihil" vermeld staan.

 

Vrijstelling en terugbetaling

 

Nadere regels voor de betaling

Auvibel stelt een factuur op op basis van de aangifte die haar toegestuurd wordt.

  • Fabrikanten en groothandelaars betalen de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik binnen de 60 dagen. 
  • Kleinhandelaars betalen de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik binnen de 15 dagen.

Nadere regels voor de facturering

  • Fabrikanten of exclusieve of als groothandelaar beschouwde invoerders en intracommunautaire aankopers: De door hen uitgereikte facturen in verband met apparaten of dragers welke op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht, moeten duidelijk het bedrag vermelden dat voornoemde personen verschuldigd zijn als vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
  • Bijdrageplichtige alsook niet bijdrageplichtige verdelers van dragers (groothandelaar of kleinhandelaar): De door hen uitgereikte facturen moeten het mogelijk maken de opslagcapaciteit vast te stellen van de verschillende types van dragers en toestellen waarop die facturen betrekking hebben, voor zover deze opslagcapaciteit een parameter vormt voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
  • De verdelers, groothandelaar of kleinhandelaar: Deze mogen van de personen omschreven in de vorige leden geen facturen aanvaarden welke de overeenkomstig die leden bedoelde vermeldingen en gegevens niet bevatten.


Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.