Privacy beleid

Auvibel cvba bekommert zich om het respect voor uw privéleven. In het kader van zijn professionele activiteiten, gaat Auvibel over tot het behandelen van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig met de geldende Belgische en Europese wetgeving.

Gelieve het huidig privacy beleid te lezen om te begrijpen hoe Auvibel cvba uw persoonsgegevens en uw rechten waarover u beschikt m.b.t. uw persoonsgegevens behandelt en verzamelt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen door Auvibel cvba behandeld worden (hierna “Auvibel” of “wij”). 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 453 673 453

Havenlaan 86c/201a

1000 Brussel

(+32) 02 650 09 50

E-mail: auvibel@auvibel.be

Tot wie richt ons privacy beleid zich? 

Auvibel behandelt onder andere de persoonsgegevens van de vergoedingsplichtigen van de vergoeding voor privékopie, voormalige vergoedingsplichtigen, prospecten, zijn leden, zijn leveranciers, alle personen die in relatie staan tot de eerder genoemde personen, (bijvoorbeeld als werknemer), alle personen die contact opnemen met Auvibel, en alle personen die zich legitiem kunnen verwachten aan gecontacteerd te worden door Auvibel in het kader van zijn wettelijke missie van inning en verdeling van de billijke vergoeding voor privékopie. 

Hoewel de meerderheid van de informatie opgenomen op deze website beschikbaar is zonder dat de persoonsgegevens van de gebruikers nodig zijn, is het mogelijk dat de gebruikers op eigen initiatief persoonlijke informatie leveren of hiertoe uitgenodigd worden.

Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens die wij behandelen?

Wanneer u ons contacteert via onze website, bijvoorbeeld via ons contactformulier, of indien u ons rechtstreeks contacteert via email, telefoon, fax of post, kan u beslissen om ons van bepaalde persoonsgegevens te voorzien, zoals uw naam, adres of telefoonnummer, e-mailadres, enz. 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij eveneens bepaalde gegevens behandelen zoals uw besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website (zie hier onder voor meer details over cookies). Bepaalde persoonsgegevens die u aangaan kunnen eveneens behandeld worden door Auvibel wanneer zij in het kader van haar wettelijke opdracht handelt. Deze gegevens behelzen onder andere gegevens voor persoonlijke identificatie (naam, functie, e-mailadres, talen, etc.), gegevens voor financiële identificatie (rekeningnummers, BTW nummers, etc.), professionele activiteiten of andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de vervulling van het maatschappelijk doel van Auvibel.

We kunnen eveneens informatie die werd aangebracht door externe partners (vb. de aankoop van een gegevensbank, een recruteringsbureau, etc.) gebruiken om u te contacteren voor hieronder aangegeven doeleinden en uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen en updaten.

Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

- Om op uw vragen, aanvragen of klachten te antwoorden;

- Om de wettelijke missie die aan Auvibel werd toevertrouwd te voldoen, de inning en verdeling van de vergoeding thuiskopie inbegrepen; 

- Om te voldoen aan het maatschappelijk doel van Auvibel, zoals geïdentificeerd in haar statuten, waarin inbegrepen het vervullen van daden ten gunste van de belangen van haar leden;

- Voor het beheer van de leden van Auvibel;

- Om uw kandidatuur te behandelen en met u in dat kader te communiceren;

- Om uw inschrijving voor evenementen en conferenties die worden georganiseerd/gesponsord door Auvibel te behandelen, deze gegevens door te geven aan de organisatoren en u uit te nodigen voor toekomstige evenementen; 

- Om het technisch en functioneel beheer van de website van Auvibel te verzekeren, beveiligen en/of verbeteren;

- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze rechten te doen gelden.

Voor deze activiteiten is de behandeling van uw persoonsgegevens per geval gebaseerd op uw instemming (bv. wanneer u ons een vraag stelt via ons contactformulier), op een (pre)contractuele noodzaak (bv. in het kader van een kandidatuur), met inachtneming van een wettelijke verplichting (bv. het beheer van de vergoedingsplichtigen) of op legitieme belangen van Auvibel (bv. om u te voorzien van een functionerende website).

Cookies

Tijdens een bezoek van onze website kunnen er « cookies » worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Deze cookies stellen ons in staat om bepaalde informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoeken en bezoekers op onze website, de manier waarop deze bezoekers op onze website zijn beland, de pagina’s die zij hebben geconsulteerd, het gebruikte besturingssysteem, etc. Dit laat ons toe om onze website beter aan te passen aan de noden van onze terugkerende bezoekers en de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

Uw internetbrowser stelt u in staat om het gebruik van cookies te blokkeren, op voorhand geïnformeerd te worden over de installatie van een cookie, of naderhand de cookies van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de hulpfunctie van uw internetbrowser om meer te weten over dit onderwerp.

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan derden? 

In het kader van zijn activiteiten kan Auvibel beroep doen op derde dienstverleners (bv. host providers, incassobureaus, etc.) en op andere externe dienstverleners (bv. Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr ). Auvibel kan eveneens gegevens vrijgeven aan regelgevende en overheidsinstanties (bv. aan de fiscale overheden, aan de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten, aan Europese collectieve beheersvennootschappen van auteursrechten, etc.) of aan externe raadslieden (bv. advocaten, boekhouders en auditors).

Dit betekent dat het mogelijk is dat sommige van uw persoonsgegevens zouden overgedragen worden naar buiten de Europese Economische ruimte. In dat geval zal Auvibel er zich op voorhand van verzekeren dat de adequate garanties in het werk gesteld worden, zoals het respecteren van het Privacy Shield en van het respect voor strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Auvibel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor zij initieel werden verzameld, of zo lang de wet of de voortzetting van een juridische procedure het vereist. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden confidentieel behandeld. 

Auvibel en zijn medewerkers zijn wettelijk verbonden aan het beroepsgeheim op grond van artikel  XI.281 van het Wetboek van economisch recht. Wij stellen eveneens alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te verzekeren. 

Wat zijn uw rechten? Hoe kan u ze uitoefenen?

Op grond van de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016, beschikt u over een recht van inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. U beschikt eveneens over het recht om te limiteren en om u te verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, en tegen de overdraagbaarheid ervan. Gelieve op te merken dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde specifieke voorwaarden. 

Als de behandeling van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw instemming, heeft u het recht om uw toestemming elk moment in te trekken.

U kan u onder andere altijd verzetten, gratis en op simpele aanvraag, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u een schriftelijke vraag tot ons richten op het volgende adres: Auvibel cvba, Havenlaan 86C, 201a, 1000 Brussel of op het volgende e-mailadres: auvibel@auvibel.be. Auvibel behoudt zich het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen.

U beschikt eveneens over een rechtsmiddel bij de Gegevens-beschermingsautoriteit:

Per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Per mail: contact@apd-gba.be 

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Andere sites

Ons privacy beleid is niet enkel van toepassing op onze website. Onze website kan links naar andere derden websites bevatten, waar de gebruiken betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen verschillen. Gelieve op te merken dat Auvibel niet verantwoordelijk is voor de behandeling van uw persoonsgegevens door deze derden. 

Update

Dit privacy beleid werd geüpdatet op 25 mei 2018 en kan van tijd tot tijd variëren. U kan de laatste versie van ons privacy beleid consulteren op onze website.  

Contacteer ons

Voor alle vragen en opmerkingen m.b.t. ons privacy beleid, gelieve ons te contacteren via auvibel@auvibel.be.

 

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.